Produkty Fernox získali označenie: “Carbon Reduction Label” „Výrobky redukujúce uhlík“

Rozhodnúť sa pre produkty Fernox je teraz oveľa jednoduchšie. Päť kľúčových produktov Fernox  pre ústredné vykurovanie a teplonosné kvapaliny získalo certifikát od inštitúcie Carbon Trust.

Deklarovanie úspory energie – čo to znamená?

Inštitúcia Carbon Trust1 overila učinnoť čistenia čističom Fernox Cleaner F3 a ochrany použitím protektora Fernox Protector F1 pri úspore uhlíka. Po kombinovanom použití,  môže byť dosiahnutá úspora plynu pri každom vykúrení miestnosti v typickom dom

Prínosy protektora Protector F1

‘Ak ústredné vykurovanie po vyčistení čističom Fernox Cleaner F3 chránite protektorom Fernox Protector F1, môžete obnoviť a zachovať účinnosť systému čo vedie k  úspore plynu až 15% pri každom vykúrení miestnosti. Táto úspora zodpovedá 90kg CO2e pre typickú domácnosti za rok.’

 

Prínosy čističa Cleaner F3

Ak vyčistíte ústredné vykurovanie čističom Fernox Cleaner F3 a chránite protektorom Fernox Protector F1, môžete obnoviť a zachovať účinnosť systému čo vedie k  úspore plynu až 15% pri každom vykúrení miestnosti. Táto úspora zodpovedá 90kg CO2e pre typickú domácnosti za rok.’

Je to ekvivalent ušetrenia obrovských 2400 hodín prevádzky štandardnej 60 W žiarovky, alebo ponechanie rovnakej žiarovky svietiť celých 100 dní!

Časté otázky 

Pochopiť čo je to uhlíková stopa môže byť zložité. Fernox verí v prácu so zákazníkmi, preto ako pomoc vytvoril jednoduchý návod založený na často kladených otázkach.

Čo je to uhlíková stopa?

Miera celkového množstva emisií skleníkových plynov vypúšťaných priamo i nepriamo v priebehu životnosti produktu. Zahŕňajú sa všetky skleníkové plyny, nie len oxid uhličitý.

Čo je CO2e?

CO2e je ekvivalent oxidu uhličitého. Každý zo "skleníkových plynov" má Potenciál Globálneho Otepľovania (Global Warming  Potential), nazývaný GWP. Je to množstvo tepla, ktoré môže plyn zachytiť po uvoľnení do ovzdušia. Skleníkové plyny, iné ako CO2, sú prevedené na ich ekvivalent hodnoty oxidu uhličitého na základe ich GWP.

Čo sa podieľa na množstve uhlíkovej stopy?

Posúdením životného cyklu výrobku, sa stanoví množstvo emisií skleníkových plynov uvoľnených v každej fáze svojho života. Tu sa zahŕňa každý krok v procese od extrahovania a rafinácie surovín až po samotnú výrobu, distribúciu, používanie a likvidáciu.

Čo je Carbon Trust?

Carbon Trust je nezisková organizácia založená v roku 2001, s poslaním, aby urýchlila prechod k nízko uhlíkovej ekonomike. Carbon Trust poskytuje odbornú pomoc firmám a verejnému sektoru, ktorí podporujú znižovanie uhlíkových emisií, úsporu energie a komercializáciu nízko uhlíkových technológií.

Čo je Carbon Trust’s ‘Carbon Reduction Label’ (Nálepka Redukcie Uhlíka?)

Označenie ‚Carbon Reduction Label‘ je udeľovaná produktom, ktorých uhlíková stopa bola odmeraná, certifikovaná a kde sa zároveň spoločnosť zaväzuje k znižovaniu uhlíkovej stopy tohto produktu. Zníženie možno vykonať zlepšením výrobných procesov, znížením spotreby energie alebo balením produktu. Uhlíková stopa výrobku je posudzovaná každé dva roky a musí sa preukázať jej zníženie aby výrobku ostalo toto označenie.

Čo znamená pre Fernox označenie ‘Carbon Reduction Label’?

Toto označenie umožňuje Fernoxu informovať inštalatérov a spotrebiteľov o ich záväzku znižovať uhlíkovú stopu na ich výrobkoch, a čo je to uhlíková stopa certifikovaného výrobku.

Čo je to "funkčná jednotka", a prečo je dôležitá?

Funkčná jednotka je referenčná jednotka vybraná na určenie a porovnanie hodnoty uhlíka. Pri kľúčových produktoch je to množstvo CO2e v gramoch vygenerovaných na liter tekutiny ústredného vykurovania upravenej výrobcom deklarovaným dávkovacím pomerom. Funkčná jednotka je dôležitá, pretože umožňuje porovnávanie rôznych produktov určených na rovnaké použitie. Táto jednotka bola vybraná priemyselným odvetvím a schválená inštitúciou Carbon Trust.

Produkt                               na funkčnú jednotku
 
Protector F1 (500 ml)     12 g CO2e/1 liter upravenej kvapaliny 2
 
Cleaner F3 (500 ml)       12 g CO2e/1 liter upravenej kvapaliny 2
 
HP-15c (25 L)                1.9 kg CO2e/1 liter upravenej kvapaliny 2
 
Solar S1 (25 L)               2.2 kg CO2e/liter produktu
 
Total Filter TF1               13 kg CO2e/jednotka
 

Tieto výrobky boli posúdené v súlade s normou PAS 2050:20081, Footprint Expert GuideTM a CodeofGoodPractice  or ProductGreenhouse Gas Emissionsa Reduction Claims, ktorých výsledky sú uvedené vyššie.

Čo je PAS 2050:2008?

PAS 2050:2008 bol vyvinutý  Britskou inštitúciou British Standards  Institution (BSI) a špecifikuje požiadavky pre posudzovanie emisii skleníkových plynov produktmi a službami počas ich životného cyklu. PAS je skratka pre "verejne dostupné špecifikácie".  PAS 2050:2008 je pre každého zadarmo.

1 Pozri ďalšie podrobnosti v ‚často kladených otázkach‘.

2 Na 1 liter tekutiny ústredného vykurovania upravenej výrobcom deklarovaným dávkovacím pomerom